آساگزین

answer sheet

مقدمه

یکی از دغدغه های واحدها و مراکز آموزشی، برگزاری آزمون ها و اعلام نتایج دقیق و سریع آنها می باشد. در زمینه تصحیح پاسخ نامه ها، شرکتهای زیادی نرم افزارهایی تهیه و توزیع کرده اند. با بررسی ضعف های موجود در این نرم افزارها ، برنامه ای آماده شده تا این ضعف ها را پوشش دهد. اگر نرم افراز نتواند بدقت تصحیح کند و یا نتواند اشکالات خودش را اعلام کند یا حق داوطلب پایمال می شود یا به حیثیت آن مرکز آموزشی خدشه وارد می شود.

ویژگیهای این نرم افزار عبارت است :

 

تماس با ما