بازیابی اطلاعات هنگام ارتقاء نرم افزار
مقدمه:
در هنگام نصب نرم افزار جدید دیتاهای قبلی دیگر در دسترس برنامه نیست ولی برنامه از آنها به صورت اتومانیک نسحه پشتیبان تهیه می کند. برای بازگرداندن آنها به روش زیر عمل می کنیم: