راهنمای آنلاین گزارشات تحلیلی و تخصصی آسا
برای تسلط به اجزای مختلف نرم افزار بهترین راه مطالعه کامل راهنمای آنلاین سامانه می باشد. در این قسمت فهرست مطالب به صورت لینک مشاهده می شود و با کلیک بر روی آن به صفحه توضیحات کامل آن می توانید وارد شوید:
 1. فرآیند کلی نرم افزار
 2. نحوه ایجاد حساب کاربری مدیر
 3. شارژ پنل سامانه گزارشگیری
 4. ارسال اطلاعات آزمون به سایت
 5. چاپ اطلاعات نام کاربری و پسورد دانش آموزان
 6. نحوه استفاده از سامانه گزارش آسا برای دانش آموزان
 7. لیست آزمون ها در پنل دانش آموز
 8. کارنامه فردی دانش آموز
 9. کارنامه کلاس
 10. کارنامه مدرسه
 11. کارنامه آزمون
 12. آنالیز سوال های آزمون
 13. پراکنش انتخاب گزینه ها
 14. ضریب دشواری در سوال
 15. ضریب تمیز در سوال
 16. رابطه ضریب دشواری و تمیز
 17. تحلیل گزینه های انحرافی
 18. بررسی منحنی ویژگی های سوال
 19. رابطه بین سه نمره معیار، درصد و تراز
 20. انحراف از معیار آزمون و میانگین آزمون
 21. محور عمودی احتمال انتخاب گزینه
 22. گروه های قوی و ضعیف در آزمون
 23. فرق بین منحنی ویژگی سوال با منحنی ویژگی گزینه های سوال
 24. تحلیل بر اساس میانگین های نمرات افراد گروه قوی و ضعیف
 25. پیشرفت تحصیلی تک درس
 26. پیشرفت تحصیلی لیست جامع
 27. نحوه استفاده از سامانه گزارش آسا برای مدیر (پنل مدیر)
 28. لیست آزمون ها در پنل مدیر
 29. لیست مدارس در پنل مدیر
 30. لیست کلاس در پنل مدیر
 31. لیست دانش آموزان در پنل مدیر
 32. پیشرفت تحصیلی سطح آزمون نمودار تک درس
 33. پیشرفت تحصیلی سطح آزمون گزارش لیست جامع
 34. پیشرفت تحصیلی سطح مدرسه
 35. پیشرفت تحصیلی سطح کلاس
 36. پیشرفت تحصیلی سطح دانش آموز
 37. مدیریت مالی
 38. مشاهده لاگ
 39. مشاهده جلسات فعال انتقال دیتا