answer sheet
معرفی نرم افزار هوشمند تصحیح اوراق مخصوص کانون زبان ایران

نرم افزار تصحیح تست هوشمند آسا نرم افزاری مبتنی بر ویندوز است که جهت برگزاری آزمونهای تستی زبان انگلیسی مخصوص کانون زبان ایران طراحی شده است. از این نرم افزار سه نسخه ویژه آماده شده است:

مراحل کار نسخه مخصوص مراکز کانون زبان ایران به شرح زیر می باشد:

ویژگی های مهم این نرم افزار عبارتند از: